Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,

Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee