Põhiväärtused

Koostöö - tegutsemine ühise eesmärgi nimel
Vastutus - oma sõnade, tegude ja kokkulepete eest
Avatus – uutele ideedele, ühiskonna muutustele ning koostööle
Lugupidamine - enda, teiste ja ümbritseva suhtes
Individuaalsus – iga õppija võimete arvestamine
Turvalisus – turvaline töö- ja õpikeskkond
Eduelamus – kõigil on võimalus end teostada
Eeskuju – läbi eeskuju motiveerimine
Traditsioonid – paikkonna ja kooli traditsioonide hoidmine ning väärtustamine
eKool
TEK
Tagasi Kooli
Kiusamisest vabaks
Kehtna Vallavalitsus