Eidapere Kool tiivustab tegudele...

Visioon

Kooli visiooniks on olla jätkusuutlik kodulähedane  põhikool, kus on loodud võrdsed võimalused iga õppija mitmekülgse arengu toetamiseks ja väärtushinnangute kujundamiseks, olles  piirkonna kultuuri, vaimsuse ja traditsioonide kandjaks.

Missioon

Kooli missiooniks on lapsekeskne õppe- ja arengukeskkond põhihariduse omandamiseks, mis toetab iga õpilase mitmekülgset ja võimetekohast arengut.
Ekool
Tervist
Tagasi kooli
Kiusamine
Kehtna Vald